28 มีนาคม 2565

“ครูโอ๊ะ-เลขาธิการ กศน.” เปิด “มหกรรมฝึกอาชีพประชาชน”อำเภอเมืองปราจีนบุรี

ผนึกกำลัง “ส.ส.อำนาจ-ผู้ว่าราชการจังหวัด-ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น” มอบถุงของขวัญแก่ “ผู้พิการ-
ผู้ด้อยโอกาส” ตามโครงการ กศน.ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษา ปลื้ม ทุกภาคีเครือข่าย รวมพลัง ขับเคลื่อน-ดูแลระบบการศึกษาของปราจีนบุรีได้อย่างดีเยี่ยม

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมมอบของขวัญเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 ชุด และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.กล่าวรายงาน และมีนายอำนาจ วิลาวัลย์  ส.ส.ปราจีนบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผอ.โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวปราณี ไฝไทย เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี นางสาวทักสินานันท์ สืบสิมมา พัฒนาการอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายสมิทธิ์ สาสะเดาะห์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายสืบศักดิ์ นีสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปราจีนบุรี ท้องถิ่นอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา กศน. บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ 


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ดีของสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ที่ขับเคลื่อนภารกิจของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพ จากสถานศึกษา กศน.ในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการตามความต้องการฝึกอาชีพในหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและตลาดแรงงาน ประชาชนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศกลับมามีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ตามที่ เลขาธิการ กศน.ได้กล่าวรายงานไปแล้วว่าเป็นการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของ กศน.ในหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็น กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพราะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา รวมไปถึงนักศึกษา กศน.ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้เรียนในระบบซึ่งมีหลายช่วงอายุ ที่เข้ามาเรียนกับ กศน. ทั้งกลุ่มที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา เข้ามาเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาอาชีพให้มีได้รายอย่างมั่นคง ครอบคลุมถึงผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างผู้พิการที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ กศน.ก็พยายามจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนครอบคลุม โดยการปักหมุดเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียน หากผู้เรียนไม่ประสงค์จะเรียนกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็จะให้มาเรียนกับ กศน.โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้พิการ ที่ถือเป็นกลุ่มที่เปราะบาง ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ครอบคลุมถึงการดูแลครอบครัว จัดการเรียนการสอนตามความต้องการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับผู้พิการและครอบครัว โดยครู กศน.จะใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคลิกพิเศษของคน กศน.ไปทำให้นักศึกษาเกิดพลังใจที่จะกลับมาเรียน
“ครูโอ๊ะมีความปลื้มใจและขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันดูแลระบบการศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างดี ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ขอยกย่องการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีความใส่ใจในทุกมิติ ขอบคุณความร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งจากนายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานของเรา ขอขอบคุณนิทรรศการการฝึกอาชีพทั้ง 28 หลักสูตรของ กศน.เมืองปราจีนบุรี ทั้งนี้หากผู้นำท้องที่ท้องถิ่น มีความสนใจในหลักสูตรใดเป็นพิเศษ และมีความประสงค์ที่จะนำหลักสูตรไปเสริมเติมเต็มสามารถประสานกับครู กศน.ได้ทันที เพื่อสานงานต่อก่องานใหม่ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่มีโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร ให้กับ กศน.มาโดยตลอด ขอบคุณชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มออทิสซึมไทยครูโอ๊ะ มีความตั้งใจจะลงพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเป็นบ้านเกิดของ “ครูโอ๊ะ กนกวรรณ
วิลาวัลย์” การมาในวันนี้มีการทำงานล่วงหน้ามานานแล้ว เพราะเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย “กศน.WOW (6G)” ที่ครูโอ๊ะกำกับดูแลโดยตรง แต่มากไปกว่านั้นเป็นการจัดการศึกษาในทุกระดับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการศึกษาเอกชนที่ครูโอ๊ะกำกับดูแลด้วย  หากมีสิ่งใดที่ทำได้ครูโอ๊ะพร้อมทำทันที เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รักกันตลอดไป ขอให้ทุกครอบครัวประสบความเจริญก้าวหน้าขอขอบคุณทุกข้อแนะนำ ขอบคุณ กศน.ภายใต้การนำของ เลขาธิการ กศน. ที่รับนโยบายของครูโอ๊ะไปปฏิบัติ ได้อย่างดีเยี่ยมและขอทำให้ทำดียิ่งๆขึ้นไป ให้สมกับกศน.เพื่อประชาชน ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว