21 มีนาคม 2565

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ

เปิดประชุมผู้นำภาคเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก
ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand


วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำภาคเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอ แถลงผลการดำเนินการที่ผ่านมาของแต่ละชมรม สมาคม และร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันอออก 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว พร้อมจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทำงานของแต่ละชมรม ณ ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ จะเป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ระหว่างกัน และร่วมกันสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพตามบริบทของพื้นที่และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ตลอดจนเผยแพร่ให้กับภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งถือว่าทุกท่านมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ร่วมกับกระทรวงแรงงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และพัฒนา จนเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริง

 “ผมขอชื่นชมสมาคม-ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของภาคตะวันออก ที่มีการรวมตัวกันเป็นภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เข้มแข็ง และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐ เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน และสถานประกอบกิจการ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งและมีคุณค่าในองค์กร เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้สร้างกลไกในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการทำงานด้วยความปลอดภัย ไม่ประสบอุบัติเหตุ และปราศจากโรคจากการทำงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานทุกคนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการกำหนดนโยบาย Safety Thailand เป็นนโยบายสำคัญ และขับเคลื่อนงานด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานให้เข้มแข็งและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน มุ่งหวังให้สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง” นายสุรชัย กล่าวทิ้งท้าย