20 มีนาคม 2565

"เสมา 3” บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานตาม พระราชกระแสของกรมสมเด็จพระเทพฯ

พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในพื้นที่จังหวัดตาก

เมื่อวันอาทิตย์ ที่  20 มีนาคม 2565 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานตาม พระราชกระแสของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการสอนครูและชาวบ้านดูแลรักษาโซล่าเซลล์และจัดทำแผนการซ่อมบำรุง พร้อมมอบเกียรติบัตรกับผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ  โรงเรียนศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี พระปัญญาวชิรโมลี ผู้รับใบอนุญาตและก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษา สพฐ. นายกษิพัฒ ภูลังกา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นายชนะ เปรมปรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายทัศน์พล เรืองศิริ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นายพจนารถ นุกูลคาม รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก  น.ส.จิราภรณ์ ว่องไว ผอ.โรงเรียนศรีแสงธรรม เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า  ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอะกรา ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชกระแส  ให้สอนครูและชาวบ้านในการดูแลรักษาโซล่าเซลล์  และจัดทำแผนการซ่อมบำรุง ให้ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์กับครูและประชาชนในพื้นที่  เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงาน กศน.จ.ตาก จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานตามพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้รับจากท่านเจ้าคุณปัญญาวชิรโมลี  ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน  สามารถนำมาเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ รวมไปถึงการให้ชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อจะได้มีความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่บริการของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”  มีระบบโซล่าเซลล์ให้ใช้งานในชีวิตประจำวันและพัฒนางานในอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

"ครูโอ๊ะมีความตั้งใจที่จะเดินทางมาพบปะให้กำลังใจกับทุกท่านที่เข้ารับการอบรม เพราะจังหวัดตากเป็นจังหวัดแรกๆที่ครูโอ๊ะลงพื้นที่ ทำให้เห็นและเข้าใจถึงบริบทของพื้นที่ ทั้งยังรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมอบรม ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานตามพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณปัญญาวชิรโมลีและคณะ ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะพัฒนาระบบโซล่าเซลล์ให้กับบุคลากรทุกคน ได้มีภูมิรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป สิ่งใดที่สามารถทำได้ก็จะทำทันที

ทั้งนี้ขอฝากหลักอิทธิบาทธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งพวกเราทำอยู่แล้วเหมือนหลัก PDCA แต่หลักอิทธิบาทธรรม จะมีความพิเศษมากกว่า ในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของเรา ที่จะต้องพัฒนาตนเองให้รักในหน้าที่ของตนเองและมีความขยันหมั่นเพียรอย่างที่ทุกคนมาอบรมร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ไปแก้ไขและไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ เช่น งานกับชุมชน งานด้านการจัดเรียนการสอน การทำแปลงเกษตร เป็นต้น

ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับ น.ส.จิราภรณ์ ว่องไว ผอ.โรงเรียนศรีแสงธรรม  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่คิดโครงการดี ๆ ที่สำคัญขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกคนที่ใช้หัวใจและจิตวิญญาณในการมาร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ครูโอ๊ะขอปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  ด้านการติดตั้งและการดูแลรักษาระบบโซล่าเซลล์ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่จังหวัดตาก  ณ  โอกาสนี้"รมช.ศึกษาธิการ กล่าว