28 กุมภาพันธ์ 2565

กระทรวงแรงงาน ร่วมรับมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และรางวัลผู้ชนะการประกวด Infographic “Moral Awards” หัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจะเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ และเสริมแรงจูงใจ ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง G 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน จึงมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จ 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน และในปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 ได้มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ จำนวน 235 แห่ง ประกอบด้วย 1. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน 2. องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 84 องค์กร 3. อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 70 อำเภอ และ 4. จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 5 จังหวัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และจะต้องมีการพัฒนา ส่งเสริมและดาเนินการ อย่างต่อเนื่อง ให้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความผูกพันกับหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมความดีงามให้เกิดขึ้นในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป