22 กุมภาพันธ์ 2565

“จุติ สั่งทีม พม. หารือ สธ. แก้ไขปัญหาจิตเวชกลุ่มเปราะบาง ทั้งระบบ ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ”

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวงพม. ซึ่งมีจำนวนมาก และล้นเกินอัตราที่สถานรองรับ ของพม.จะสามารถรองรับได้ รวมถึงสภาพปัญหาซับซ้อนหลายมิติ  จึงสั่งการทีม พม.หาแนวทางแก้ไขปัญหาคนเปราะบางจิตเวชทั้งระบบ อย่างเป็นรูปธรรม 

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมสุขภาพจิต นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นางสิริลักษณ์  มีมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้หารือร่วมกับ พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรองรับกลุ่มเป้าหมายจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวง พม. ร่วมกัน 

   จากสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับของกระทรวง พม. 25 แห่ง ประกอบด้วย สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง มีผู้ที่เป็นโรคทางจิตเวชกว่า 4,330 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.68 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

       จากการประชุม ได้แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงาน ดังนี้

   1. ความร่วมมือระดับพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชระหว่างสถานรองรับของพม.และสถานพยาบาลจิตเวช

  2. การเสริมพลัง /Reskill / Upskill ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการครอบครัว ชุมชน และแสวงหาความร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคม ของผู้ใช้บริการ

   3. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลแบบครอบครัวอุปถัมภ์  โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับพื้นที่ ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชในครอบครัวและชุมชน อีกทางหนึ่งด้วย

    4. ยกระดับความเข้มข้นของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบ ตามระดับ A-B-C เพื่อกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับความรุนแรงของโรคจิตเวชแต่ละกลุ่ม  

    5. การหมุนเวียนผู้ใช้บริการการเข้าไปรับการฟื้นฟูที่โรงพยาบาลจิตเวช

   6. การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต่าง ๆ และแหล่งทุนอื่นๆ