24 ธันวาคม 2564

พส. จัดการความเสี่ยง “พร้อม รับ รุก รวดเร็ว”

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก พส. ชั้น 5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 


การประชุมครั้งนี้มี ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ โปณะทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายหลักการ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง และฝึกปฏิบัติทบทวน จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และผู้แทนหน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ซึ่งยังพบประเด็นความเสี่ยงประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการภาวะพึ่งพิง และมีโอกาสกลายเป็นคนไร้ที่พึ่ง ประเด็นความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลจากการจัดโครงการฯ ทำให้ได้ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ครอบคลุมความเสี่ยง 3 ระดับ ได้แก่ ด้านปัจจัยภายนอก (Global Enterprise Risks) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) และด้านการปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Routine Operational and Compliance Risks) ทั้งนี้ การดำเนินการระยะต่อไปคือ การสื่อสารแผนให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แนวคิด “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ พส. พร้อม รับ รุก รวดเร็ว”