23 พฤศจิกายน 2564

พม.จับมือภาคีเครือข่ายสร้างอนาคตให้คนพิการ มุ่งส่งเสริมอาชีพด้าน AI สร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว

วันนี้ (23 พ.ย. 64) เวลา 14.30 น. ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) FUTURE OF WORK : อนาคต และโอกาสในการทำงานของคนพิการไทยในทศวรรษหน้า โดยมี นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งรับชมวีดิทัศน์ของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง อนาคตและโอกาสในการทำงานของคนพิการไทยในทศวรรษหน้า 

นางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ CEO บริษัท วัลแคนโคอะลิชั่น จำกัด

นอกจากนี้ นางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ CEO บริษัท วัลแคนโคอะลิชั่น จำกัด กล่าวถึงอนาคตของงานในทศวรรษหน้าที่คนพิการไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผู้แทนคนพิการกล่าวถึงประสบการณ์การทำงาน ความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขที่ได้จากการทำงาน


นางพัชรี กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำด้านการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) FUTURE OF WORK : อนาคต และโอกาสในการทำงานของคนพิการไทยในทศวรรษหน้า เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำนักงานบริหารนโยบาย สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท วัลแคนโคอะลิชั่น จำกัด นับว่าเป็นปรากฎการณ์ที่สำคัญยิ่ง เพราะว่าปัญหาอุปสรรคของคนพิการมีมากกว่าคนทั่วไปอย่างมาก และนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราให้คนพิการอย่างแท้จริง เพราะคนพิการ มีศักยภาพเหมือนคนปกติทั่วไป โดยเราได้นำศักยภาพของคนพิการมาใช้อย่างแท้จริง  ทำให้มีงานทำ และรู้สึกว่าตัวเขาเองมีคุณค่า  โดยจะต่อยอดขยายเพิ่มขึ้นให้คนพิการมีงานทำมากขึ้น  ถ้ามีอีกหลายๆ บริษัทได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงและเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพการทำงาน

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ในฐานะที่รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญกับงานด้านคนพิการอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งเราทุกคนจำเป็นต้องทำงานที่บ้าน คนพิการเอง ถ้าได้แสดงศักยภาพจากการทำงานที่บ้านเพื่อหารายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ถือว่านี่คือที่สุดของการที่จะให้คนมีงานทำ วันนี้ กระทรวง พม. ไม่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในการดูแลของกระทรวง พม. อีกจำนวนมาก อาทิ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาต่อยอดเช่นกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำ รวมทั้งกลุ่มคนเร่ร่อน ไร้บ้าน หรือแม้แต่เด็ก และเยาวชน เป็นต้น ซึ่งวันนี้ ตนรู้สึกยินดี และขอขอบคุณแทนประชาชนทุกคน รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ ที่มีมากกว่า 50 สถานประกอบการ ที่รองรับดูแลคนพิการ รวมทั้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้เริ่มต้นโครงการดีๆ และเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านอาชีพของคนพิการในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการทำงาน ซึ่งจะทำให้คนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และหวังว่าคนพิการจะได้รับการส่งเสริมอาชีพและโอกาสในการทำงานด้าน AI
สู่สถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นต่อไป