12 พฤศจิกายน 2564

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อน้อมนำมาถวาย แด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินและพระครูยุตติคุณากร เจ้าอาวาสวัดแก้วพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

ในโอกาสนี้ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ.) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานอาชีวศึกษาภาคทั้ง 5 ภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,317,154.74 (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

วัดแก้วพิจิตรเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดยนางประมูล โภคา (แก้ว ประสังศิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้างพระอุโบสถเพิ่มเติมมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมภายนอกและการตกแต่งภายในอาคารผสมผสานระหว่าง ศิลปะไทย จีน ยุโรป และ เขมร อาคารที่สำคัญภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถ ที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ มีเสาแบบกรีก หัวเสาเป็นแบบคอรินเทียน (Corinthian order) ปัจจุบันมีพระสงฆ์ จำพรรษา10 รูป สามเณร 3 รูป

ดาวน์โหลดหนังสือกฐินพระราชทานได้ที่ https://www.vec.go.th/Portals/0/%20.pdf