22 กันยายน 2564

พม. เข้าร่วมประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนตุลาคมนี้


เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 เวลา 08.30 – 11.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับมอบหมายจากนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย (SOCA Leader of Thailand) เข้าร่วมการประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน (ASEAN Joint Consultative Meeting: JCM) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ โดยมี นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (SOM Leader) ของประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย 

นางสาววิจิตา กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนงานและผลงานที่สำคัญในปี พ.ศ. 2564 ในประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างสามประชาคมอาเซียน ตลอดจนการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2564 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ทั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกันในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากทั้งสามประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นโดยประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียน 

มีนาง Emaleen Abd Rahman Teo ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM Chair) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองเลขาธิการอาเซียนจากทั้งสามประชาคมอาเซียน (DSGs for APSC, AEC, ASCC) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (SOM Leaders) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM Leaders) หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA Leaders) คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (CPR) คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมจำนวนประมาณ 80 คน เข้าร่วมประชุม