23 กันยายน 2564

พม.โดยกรมเด็ก ฯ จัดพิธีประกาศรางวัลการประกวดวาดภาพ โครงการ“พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลการประกวดวาดภาพโครงการ “พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ” พร้อมกล่าวให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 52 รางวัล ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting 

นางสุภัชชา  สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ โดยนำเอาศิลปะการวาดรูประบายสี ที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้รับความเพลิดเพลิน เกิดความสงบ มีสมาธิ การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสังคมและเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ  นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ“พัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ” ได้ดำเนินการขึ้นในปี 2562 เป็นปีแรก โดยขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กใน 3 จังหวัด (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มีรูปแบบการดำเนินงาน ได้แก่ การอบรมพัฒนาทักษะครูผู้ดูแลเด็กในสถานรองรับเด็กจังหวัดปัตตานี และเชิญชวนเด็กส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ มีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดจากนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี 2564 ได้ขยายพื้นที่การดำเนินงานจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็น 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมีเวทีในการแสดงความสามารถเพิ่มมากขึ้น และสามารถผลิตผลงานส่งเข้าประกวดและเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งในปีนี้มีการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน”

 โดยมีผลงานการเข้าประกวดจำนวน ๘๕ ชิ้น แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ อายุ ๖-๙ ปี อายุ ๑๓-๑๖ ปี และอายุ ๑๗-๑๘ ปี ประเภทละ ๑๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล , รางวัลที่ ๒ จำนวน ๒ รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน ๑๐ รางวัล รวมรางวัลทั้งสิ้น ๕๒ รางวัล มีการตัดสินการประกวดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิต ดร.สังคม ทองมี อาจารย์สมชัย กตัญญุตานนท์ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ และนางสาวหัสภพ ตั้งมหาเมฆ

เด็กๆในวันนี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมวาดภาพระบายสี ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ สร้างความมั่นคงทางจิตใจ และสร้างความมั่นใจในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอ นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย