29 มิถุนายน 2564

กทปส.ให้การต้อนรับนายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

​บุคคลในภาพ (เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวฐนกร กนิษฐานนท์      ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

2. นางพันทิภา สุทธินนท์   ​   ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามประเมินผล 1

3. นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล   ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

4. นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ​   ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

5. นายอรรณพ ตรึกตรอง ​   ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์กองทุน

6. นายธนัชญ์พงศ์ อยู่เกิด  ​   ผู้อำนวยการส่วนการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร กทปส. ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาญวุฒิ อำนวยสิน (คนที่ 3 จากขวา) ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ในโอกาสนี้ยังได้มอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน แนวทางการปรับปรุงองค์กรให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของงานในองค์กรในอนาคต

ณ สำนักงานกองทุนฯ อาคาร ไอทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้