03 มีนาคม 2564

ผอ.กองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบ 2564 จ.กาญจนบุรี

 


 นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสมใจ บุญอาจ ผู้อำนวยการกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ และวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ 
จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน ๓ ฐานกิจกรรม ดังนี้

     ๑. ร้าน Coffee and Bakery 

     ๒. เพียงหลวง ๓ บาร์เบอร์

     ๓. โฮมสเตย์ และ เต้นท์เช่า

ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เเก่คณะครูอาจารย์ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายธวัชชัย อาจมาก ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักกางมุ้ง ฝึกทักษะอาชีพการทำกล้วยฉาบ การชงชาเเละกาแฟ

 ต่อมา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ จำนวน ๖ ฐานกิจกรรม ดังนี้

     ๑. การถักสร้อยข้อมือ

     ๒. การทำกล้วยฉาบ 

     ๓. การปั่นด้าย ทอกระเป๋า และเสื้อ

     ๔. การปลูกผักกางมุ้ง

     ๕. การปลูกข้าวไร่

     ๖. ฝึกทักษะการตัดผม

ในการนี้ ได้นำสิ่งของบริจาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี มอบให้โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองเเร่อีต่อง)ฯ จังหวัดกาญจนบุรี ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง และห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้า เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป