16 กันยายน 2563

“พส. คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันนี้ (วันพุธที่ 16 กันยายน 2563) ณ ห้องรอยัล จิบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พส.  เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ พส. สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และ 2) รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “คอนโดยา บ้านประจวบโชค”

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นประจำทุกปี ที่มอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาที่โดดเด่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ


สำหรับรางวัล PMQA รายหมวด (หมวด 2) พส. ได้ให้ความสำคัญ ต่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรมีเป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 5 ส่วน ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังนี้ 1) Working Team ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานทุกระดับ สำนักงาน กอง กลุ่ม และหน่วยงาน โดยมีกลไก คือ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2) Scanning the Environment โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis Scenario Analysis และ Stakeholder Analysis ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานได้ทราบถึงตำแหน่งหรือจุดยืนของหน่วยงาน (Positioning) ที่ชัดเจน และเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การพัฒนาประเด็นกลยุทธ์ต่อไป

 3) Strategy Formulation โดยทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ กำหนดประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย และมุมมองของภาควิชาการ พร้อมทั้งสื่อสารเพื่อให้บุคลากรรับรู้ถึงเป้าหมายในการทำงาน 4) Strategy Implementation โดยการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี จัดทำตัวชี้วัดและถ่ายทอดตัวชี้วัดของกรมไปยังบุคลากรทุกระดับ 

และ 5) Evaluation & Learning มีการติดตามประเมินผลในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้นำผลการติดตามมาจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยุทธศาสตร์บรรลุสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง


นอกจากนี้ผลงาน “คอนโดยา บ้านประจวบโชค” เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บยาอย่างมีประสิทธิภาพ และสานพลังทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมสู่ความร่วมมือกันอย่างแท้จริง (Collaboration) และประเด็นสำคัญคือการจ่ายยาถูกต้องครบถ้วน “ถูกคน ถูกโรค ถูกปริมาณยา และถูกเวลา” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับยาที่ถูกต้องและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ 

ทั้งนี้ได้มีการขยายผลการดำเนินงานไปสู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสร้างให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกมีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน กระตุ้นให้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุดเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พส. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้วัฒนธรรม “จิตมุ่งบริการ สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม” จนกลายเป็น “พส. เพื่อสังคม” ต่อไป