19 เมษายน 2563

อธิบดี พส. แจงผู้ใช้บริการไม่ได้รับการดูแล ช่วงพักพิงในบ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช


วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อพส.) เปิดเผยถึงการนำเสนอข่าวผ่านสื่อ กรณีผู้ใช้บริการไม่ได้รับการดูแลในช่วงที่พักพิงในบ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช จากการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่าผู้ใช้บริการทั้ง 2 ราย เข้ามาใช้บริการยังบ้านมิตรไมตรี   อ่อนนุช เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 7 ปี 3 เดือน โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เข้ารับบริการอยู่เดิม ไม่ได้เป็นกลุ่มคนไร้บ้านหรือคนตกงานที่ไม่มี ที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวง พม. อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายสุทธิ กล่าวว่า บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช เดิมเป็นบ้านสร้างโอกาสอ่อนนุช จัดตั้งขึ้นตามโครงการบ้านพักชั่วคราวคนจนเมือง สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ถูกไล่รื้อ เวนคืน หรือศาลมีคำพิพากษาให้ออกจากที่อยู่อาศัยตามคำฟ้อง แต่ยังมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพหารายได้ในการดูแลตนเอง ซึ่งตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยบ้านพักชั่วคราวคนจนเมือง พ.ศ. 2547 ให้จัดบริการเฉพาะด้านที่พักอาศัย     ในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 180 วัน ปัจจุบันโครงการนี้ได้สิ้นสุดไปแล้ว แต่ยังมีครอบครัวที่ได้รับการอนุโลมให้พักอาศัย ในระหว่างการหาที่พักอาศัยที่เหมาะสม รวมทั้งสิ้น 10 ครอบครัว 32 ราย

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ ได้มอบหมายให้ นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางสาวณัฐลดา ธารีพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ และ นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ พร้อมหารือแนวทาง ในการช่วยเหลือร่วมกัน

โดยในเบื้องต้น ได้รับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ผู้ใช้บริการประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการประสานรถพยาบาลและการเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล จากภาวการณ์เจ็บป่วย และไม่มีรายได้ในการครองชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องพบแพทย์เพื่อรักษาพยาบาล บ้านมิตรไมตรี ฯ จะดำเนินการประสานรถพยาบาลและดูแลเรื่องการเดินทางไปพบแพทย์
สำหรับกรณีไม่มีรายได้ในการครองชีพ เบื้องต้นบ้านมิตรไมตรี ฯ ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และจะนำไปมอบให้กับผู้ใช้บริการทุกครอบครัว รวมถึงการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประเมินและดูแลเรื่องสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการระหว่างการเข้ารับบริการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภายหลังหากสถานการณ์ดีขึ้นจะร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและการมีงานทำ ตามระเบียบต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นคนไร้บ้านและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ สามารถโทรแจ้ง   ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่