04 มิถุนายน 2562

พส. ชูพลังจิตอาสาเด็กเยาวชน

ยกระดับการพัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นางนภา  เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม “สร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ รุ่น 2” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

 นางนภา กล่าวว่า ด้วยพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               ที่ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยการปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการน้อมนำพระดำริมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆให้รู้จักการเป็นผู้ให้ และการมีจิตอาสา ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม มุ่งเน้นให้เป็นคน “ดี เก่ง มีสุข” และเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เน้นพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก มีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถ ตามความสนใจของตนเอง อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงาม


นางนภา กล่าวต่อว่า การอบรม “สร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ”จัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนจาก 20 โรงเรียน ๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน

อบรมผ่านกระบวนการ Shift คือ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตทักษะสังคม ด้วยการปลูกฝังการมีจิตอาสาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ Share คือ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม


ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบโครงการนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ ซึ่งมี 4 โครงการนวัตกรรมทางสังคมได้รับคัดเลือกเป็นโครงการชนะเลิศของกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนไปดำเนินการจริงในพื้นที่ โครงการละ 15,000 บาท ดังนี้ 1) โครงการ W.P.B. kidbright เครื่องส่งสัญญานหาสิ่งของ สำหรับผู้สูงอายุที่มักหลงลืมจากโรงเรียนวัดพุทธบูชา 2) โครงการแรงบันดาลใจจากพ่อ เครื่องกังหันน้ำเก็บขยะ จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน 3) โครงการโถ จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 4) โครงการเครื่องกรองน้ำมหัศจรรย์ จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นแบบของ“การให้” สืบสานพระปณิธานด้วยพลัง ด้วยหัวใจ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคนและบ้านเกิดอย่างยั่งยืน นางนภา กล่าวในตอนท้าย