28 กุมภาพันธ์ 2562

พม โดย ผส. ประกาศ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ”

ดึงภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกมิติวันนี้ (๒๘ ก.พ.๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานในพิธีประกาศ “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมสูงอายุ สำหรับคนทุกวัย เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความตระหนักให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้รับทราบถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย พร้อมบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) กล่าวรายงาน


พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาฯ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมทั้ง คณะทูต ผู้แทนจากองค์กรสหประชาชาติ องค์กรเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว จำนวนกว่า ๕๐๐ คน


ทั้งนี้มีการแสดงพิเศษ บรรเลงขลุ่ย โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และเปิดตัวมาสคอตงานประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/OlderDOP/posts/2384744151549846

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่
http://www.dop.go.th/th