05 มกราคม 2562

โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด รังสิต

สายสัมพันธ์วันของลูกประจำปี 2561


ธรรมชาติของสังคมมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อต่างคนต่างอยู่ ถึงแม้ว่าต่างคนต่างมี อิสรเสรีภาพต่อกัน ความสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ความแตกต่างไม่สร้างความ แตกแยก และยังเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง


งานสายสัมพันธ์วันของลูก ถือเป็นงานที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในแต่ละปี โรงเรียนจะจัดงานสายสัมพันธ์วันของลูก เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถบนเวที ยกย่องเชิดชูนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบตลอดการทำงานที่ผ่านมา ของผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้ทุ่มเทจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ดังผลงานที่ปรากฏให้เห็นมาโดยตลอด เช่น โรงเรียนรับรางวัลพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
 


นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิทยาการระดับนานาชาติ และระดับประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับชาติทุกกลุ่มสาระผู้บริหารและครูได้รางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่น ระดับประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนของเราก้าวทันต่อสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนได้ตั้งปณิธาน ที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนมุ่งมั่นให้นักเรียนดำรงตนในโลกอนาคตอย่างสง่างาม

ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมสร้างสรรค์นักเรียนของโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาดรังสิต ให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่านตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา โดย นางดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับมอบใบอนุญาต : โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด รังสิต

ขอแสดงความยินดีต่อท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับเกียรติติบัตรในวันนี้  ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือหรือจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป


สายสัมพันธ์วันของลูกประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
ณ. หอประชุมปทุมรัตต์ มหาวิทยาลัย North กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต