26 มกราคม 2562

งานปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี 2562


วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม "ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์" วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) พระราชาคณะเจ้าคณะรอง เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานงานปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ประจำปี 2562 โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมงานดังกล่าว และได้พบปะพระธรรมจาริก พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของพระธรรมจาริก ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


พระธรรมจาริกถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งในส่วนของการเผยแพร่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานลักษณะของการเป็น "นักพัฒนา" ซึ่งทำให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็งสามารถจัดการปัญหา และพึ่งพาตนเองได้
   
ทั้งนี้ในเวลา 10.30 น. นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้บรรยายเรื่องนโยบายกรมฯ พส. กับงานพระธรรมจาริก 
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่ 
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2247376148639766&id=140004406043628