08 มกราคม 2562

พส. พร้อมขับเคลื่อนร่างแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2565)วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการยกร่างแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2565) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เห็นชอบให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการผลักดันมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 จึงได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2560) และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จึงจัดทำกรอบแนวทางการยกร่างแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2565) ขึ้นในวันนี้ เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในเวทีภูมิภาค เกิดการทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมต่อไป กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวง พม. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากทุกกระทรวง ภาคีเครือข่ายเอกชนและภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมรวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คนนางนภา กล่าวต่อว่า จากแผนการขับเคลื่อนดังกล่าว พส. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสวัสดิการ พัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยรูปแบบการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง องค์การ ชุมชน สังคม และใช้แนวทางการดำเนินงาน Productive Welfare เพื่อส่งเสริมสวัสดิการก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ขณะนี้มีจังหวัดนำร่องที่เข้าร่วมการดำเนินงานแล้ว จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี น่าน สงขลา ภูเก็ต ขอนแก่น เพชรบูรณ์ และสุโขทัย ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจำจังหวัด มีการจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงาน CSR ของจังหวัด และชี้เป้าผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือตามเมนูของโครงการ Family Data เพื่อจับคู่การช่วยเหลือให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด


กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย
1) การสรุปสถานการณ์ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
2) ความเป็นมาและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2560) 

3) การจัดทำกรอบแนวทางประกอบการยกร่างแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 - 2565) 


4) Productive Welfare : สวัสดิการก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก
นายชินชัย ชี้เจริญ รองศาสตราจารย์ ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย นายเขมชาติ สถิตตันติเวช บมจ. ไฟฟ้าราชบุรี นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ บมจ. เดลต้า อิเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) นายปรีชา รุ่งรัตน์ ที่ปรึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  
นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ในการเป็นวิทยากร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุล เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป
-นางนภา กล่าวในตอนท้าย