21 สิงหาคม 2561

จ.ชลบุรีจัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง

ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาท
กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดชลบุรีจัดการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ  "ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรัก ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน สร้างรายได้ให้
แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งและหางเครื่อง ในหัวข้อ"ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรักสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 1 แสนบาทในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมวัดบางเสร่คงคาราม

ผู้ที่สนใจ
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 15 สิงหาคม 2561 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร 038 276407 ต่อ 12 หรือFacebook Fanpage : ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนประมงพื้นบ้านหมู่ 4 ตำบลบางเสร่ - ตลาดดีวิถีชุมชน
 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง
. วงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่อง หัวข้อการประกวด"ร้อยเรื่องราวบางเสร่  ชายทะเลที่เราหลงรัก

. ระดับการประกวด   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี บริบูรณ์
.  กติกา
      จํานวนสมาชิกวง  ไม่เกิน ๓o คน  แดนเซอร์ไม่เกิน ๑๕ คน (ไม่เกิน ๔๕ คน) 
      วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องมีเครื่องดนตรีตามมาตรฐานองค์ประกอบของวงดนตรีลูกทุ่ง 
      วงดนตรีลูกทุ่งทุกวง ต้องนําอุปกรณ์เครื่องดนตรีมาเอง 
      สมาชิกทุกคนต้องมีรายชื่อตามใบสมัครที่ยื่นมา 
      สมาชิกคนใดคนหนึ่ง  หากมีคุณสมบัติไม่ครบตามกําหนด  คณะกรรมการจัดการประกวดหรือ คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์จากการประกวดทั้งวงทันที
      ห้ามนําคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์มาใช้ประกอบในการเล่นดนตรี 

      การประกวดให้ผู้เข้าประกวดทดลองเสียง  และเพลงประกวด ๒ เพลงโดยใช้เวลาไม่เกิน  ๑๕ นาที  เพลงช้า  ๑  เพลง  เพลงเร็ว ๑ เพลง
      ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ามาถึงสถานที่จัดประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเวลาการประกวดจะเริ่มขึ้น  ๑  ชั่วโมง  หากถึงเวลาการประกวดแล้ว  พิธีกรได้ทําการประกาศชื่อผู้เข้าประกวดขึ้นบนเวทีเพื่อทําการประกวด  ช้าเกินกว่า  ๒๐  นาที  คณะกรรมการผู้ตัดสินจะตัดสิทธิ์ในการประกวดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร ณ ช่องทางรับสมัครให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง
      การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
. เกณฑ์การตัดสิน
. ทักษะทางด้านดนตรี ความกลมกลืนและความสมดุลของแต่ละเครื่องดนตรี ๓๕  คะแนน
. การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ๓๕  คะแนน
. ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบความเหมาะสมการแสดงประกอบเพลง๓๐  คะแนน
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐  คะแนน