20 สิงหาคม 2561

เตรียมความพร้อมคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการ 
Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ“Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ สร้างความตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประเดิมจัดกิจกรรมเดินสายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล   ระหว่าง เดือนสิงหาคม – ตุลาคมนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว อินเทอร์เน็ตจะไปถึงทุกบ้าน การสื่อสารและการเสพข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน หากประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนปราศจากความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาจเกิดภัยอันตรายที่
บ่อนทำลายคุณภาพชีวิต และคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ที่เป็นปราการสำคัญที่สุดในการคัดกรอง สอดส่องดูแล ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม


โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งออกเป็น3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเดินสายให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ผ่านนิทรรศการ และการจัดเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ จริยธรรมและมารยาทในการใช้สื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ค การใช้ธุรกรรมออนไลน์ (Internet Banking)  การเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล  การทำธุรกิจบนสื่อออนไลน์  พฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมาย การพนันออนไลน์ และการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงด้านต่าง ๆ และเหล่าดารานักแสดงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์

ในการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (บางใหญ่ นนทบุรี) ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2561 และที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ZPELL วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561

ซึ่งในงานเปิดโครงการฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ได้รับเกียรติจาก รศ. สุธรรม อยู่ใน
ธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตกรรมการ กสทช. และคุณวิทวัส ชัยปาณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงทัศนะเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งการเสวนาใน
หัวข้อ “จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ ก่อนแชร์ต้องคิด!!” จาก คุณไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี  คุณพีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ และคุณสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความชื่อดังเจ้าของฉายา เปาบุ้นจิ้น เมืองไทย ที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของการแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์
โดยขาดการไตร่ตรอง


โครงการ Healthy Digital Family ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดสื่ออินโฟกราฟิก
และคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอมุมมองแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล และการเผยแพร่รายการสาระความรู้เกี่ยวกับ
การเสพสื่ออย่างถูกต้องในยุคปัจจุบัน ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ตื่นตัว และสร้างการรับรู้ในเรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลในหมู่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวของโครงการ
 “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์
ให้สตรอง” ได้ทางเว็บไซด์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th