06 มิถุนายน 2567

กอ.รมน.ภาค 4 สน. บูรณาการร่วมกับ พม.ยะลาและบันนังสตา ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านชายแดนใต้

 เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

   วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  พ.อ.ชาติชาย  เกื้อกิจ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า พร้อมด้วยนายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ นายอำเภอบันนังสตา นายสมใจ  บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมฯพัฒนาภาคใต้ จ.ยะลา พ.ท.พิจิตร ฤกษ์วิรี รอง ผบ.ฉก.ทพ.33 พร้อมด้วยหน่วยกำลังในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันส่งมอบวัสดุซ่อมบ้านและถุงยังชีพตามโครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
       รัฐบาลได้มีนโยบายให้แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีจุดเน้นสำคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมพหุวัฒนธรรม 

      กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมส่งเสริมวิถีไทยชายแดนใต้ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้การอยู่ร่วมกันในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการดูแลกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัย เพื่อให้กลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวข้ามความยากจนข้ามรุ่น มีสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำไปสู่สังคม ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
#พมช่วย24ชั่วโมง #ช่วย24ชั่วโมง
#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์