20 พฤษภาคม 2567

ชาวบ้านสุขใจ พร้อมขอบคุณ พม.ยะลา จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมส่งมอบบ้านชายแดนใต้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายสมใจ  บุญอาจ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายมะสักรี  ขาลี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปฏิบัติภารกิจ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสะเอะ หน่วยกองกำลังทหารพราน 4714 ผู้นำท้องที่ บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ราษฎรครอบครัวยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายตัวชี้วัด ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี 2566


นายสมใจ บุญอาจ กล่าวว่านิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 151 หลัง ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 45 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง  โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก  ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย  ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ครอบครัวคนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


นายมะสักรีฯ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของอำเภอกรงปินัง ในปีนี้ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 23 หลัง  ซึ่งในวันนี้ได้ส่งมอบบ้าน จำนวน 1 หลัง คือนางเอ นามสมมุติ อายุ 75 ปี  สถานะภาพ หม้าย ไม่มีอาชีพ รายได้ มาจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท ไม่มีบุตร อาศัยอยู่กับหลานสาวเป็นดูแล รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีวิต สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้น มีห้องน้ำ  มีความต้องการเปลี่ยนพื้นไม้ที่มั่นคงแข็งแรง

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย

#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา

#พมช่วย24ชั่วโมง