15 พฤษภาคม 2567

“พม.ยะลาบูรณาการเครือข่ายส่งมอบวัสดุซ่อมบ้านชายแดนใต้”


วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายสมใจ  บุญอาจ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมด้วย จ.ส.อ. วิฑูรย์ สิงห์ทอง รองผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.4710 เจ้าหน้าที่ ศปก.อำเภอกรงปินัง กำนันตำบล บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ราษฎรครอบครัวยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายตัวชี้วัด ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี 2566           
นายสมใจ บุญอาจ กล่าวว่านิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน   ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 151 หลัง ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 45 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง  โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงาน  บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ครอบครัวคนยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  นายสมใจ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของอำเภอกรงปินัง ในปีนี้ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 23 หลัง  ซึ่งในวันนี้ได้ส่งมอบวัสดุ จำนวน 4 หลัง  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา

#พมช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชั่วโมง

#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ