08 มีนาคม 2567

“เวฬา (VELA)” รุ่นที่ 2 ขับเคลื่อนไทยสู่ Medical Hub โลก


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning ด้านสุขภาพและการแพทย์ พร้อมเปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารด้านการแพทย์และสุขภาพ “เวฬา” รุ่นที่ 2 หรือ “Vitality Enhancement & Longevity Academy (VELA)” Batch 2 สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป บุคคลในภาคธุรกิจการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ เรือนจุฬานฤมิต 


ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้  จากความสำเร็จของหลักสูตร “เวฬา” รุ่นแรกซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง  การลงนามความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและเปิดตัวหลักสูตร Lifelong Learning ด้านสุขภาพและการแพทย์ หลักสูตร “เวฬา” รุ่นที่ 2   ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาผู้นำองค์กรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้มีความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก Medical Hub ของโลก นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยและมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรในภาคธุรกิจการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุขได้เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีล่าสุด มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติ

ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  มีการเปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารก้านการแพทย์และธุรกิจสุขภาพ หลักสูตร “เวฬา”
รุ่นที่ 2 โดยคุณกุลวดี ศิริภัทร์ ที่ปรึกษาโครงการอบรมหลักสูตร “เวฬา” ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช ประธานอำนวยการหลักสูตร นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้แทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ประธานดำเนินการหลักสูตร 

หลักสูตร "เวฬา" รุ่นที่ 2  (“Vitality Enhancement & Longevity Academy (VELA)” Batch 2) เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย เช่น การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Reverse Aging) สุขภาพเพศกับการมีอายุยืน (Sexual Health & Longevity) เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) การนอนหลับ และสุขภาพจิต (Sleep and Mental Health) โดยผสมผสานการเรียนในหลากหลายรูปแบบ (Learning Experiences) ได้แก่ การบรรยายสรุปประเด็นสำคัญโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก (Executive Brief) ขยายเครือข่ายผู้นำเปิดมุมมอง และโอกาสใหม่ ๆ (Extensive Networking)  เปิดประสบการณ์นวัตกรรมสุขภาพล้ำสมัยจากทั่วโลก (Innovation Showcase) เสวนาประเด็นร้อน ด้านธุรกิจกฎหมาย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Panel Discussion) สรรค์สร้างโปรเจกต์ พร้อมต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน (Capstone Project) เยี่ยมชมนวัตกรรมในสถานที่จริง ทั้งในและต่างประเทศ (Exclusive Site Visit) เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้บริหาร/ผู้ประกอบการด้านธุรกิจและการให้บริการด้านสุขภาพทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรนี้ไปใช้พัฒนาองค์กรและพัฒนาธุรกิจให้มีความโดดเด่นในด้านมาตรฐานการให้บริการทัดเทียมกับกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ระดับนานาชาติ ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านกิจการพิเศษ จุฬาฯ ประธานอำนวยการหลักสูตร “เวฬา”  เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพในระยะยาว เป็นหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ในโครงการ Lifelong Learning เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตร “เวฬา” 2 จะมีความแตกต่างจากหลักสูตร “เวฬา” 1 ที่ความหลากหลายของเนื้อหาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือของคณะและหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาฯ  หวังว่าในอนาคตหลักสูตร “เวฬา” จะเป็น Grand Slam ของประเทศไทยที่ช่วยพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “เวฬา” ยังสามารถสะสม Credit ไว้สำหรับต่อยอดเพื่อที่จะศึกษาต่อที่จุฬาฯ ในอนาคตได้ 

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านนาโนชีวเวชศาสตร์ จุฬาฯ  ประธานดำเนินการหลักสูตร “เวฬา”  กล่าวว่า “หลักสูตร “เวฬา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพ รวมถึงเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถนำไปใช้ได้จริง มีผลอ้างอิงทางงานวิจัย เมื่อผู้เข้าอบรมนำไปปฏิบัติจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ และการดูแลร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี  เป้าหมายของหลักสูตรนี้ทางจุฬาฯ และกรมอนามัยมองเห็นร่วมกันว่าการที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรืออาหารเสริม แต่เป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle Modification) ให้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต หลักสูตรนี้จัดอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2567 เฉพาะวันพุธบ่าย รวม 16 ครั้ง 

รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล แพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “เวฬา” รุ่นที่ 1 เผยถึงความประทับใจที่มีต่อหลักสูตรนี้ว่า หลักสูตร “เวฬา” ไม่เพียงแต่เพิ่มความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องสุขภาพของตัวเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้าง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติอีกด้วย ความรู้ทางสุขภาพนั้นเป็นความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง การเข้าอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์และผู้เข้าอบรมด้วยกัน  ช่วยตอบคำถามในสิ่งที่อยากรู้ อยากให้ผู้บริหารไม่ว่าจะระดับสูงหรือระดับปฏิบัติการ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์รู้ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเท่านั้นสามารถเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ได้ ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการได้เพื่อนและความร่วมมือกัน หลักสูตรนี้ให้มากกว่าที่เราหวัง ได้มากกว่าที่เราคิด และทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตัวเอง พัฒนาความรู้และพัฒนางาน เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี พร้อมรับกับสังคมที่จะมีผู้ที่อายุยืนยาวขึ้นโดยมีสุขภาพดี 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านการแพทย์และสุขภาพ “เวฬา (VELA)” รุ่นที่ 2 หรือ “Vitality Enhancement & Longevity Academy (VELA)” Batch 2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่ เว็บไซต์ https://lifelong.chula.ac.th/vela  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองนวัตบริการสุขภาวะ กรมอนามัย
โทร. 0-2590-4564