06 กุมภาพันธ์ 2567

SCN ส่งตัวแทน ร่วมแชร์ประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ได้รับเทียบเชิญจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ในหัวข้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร โดย SCN ได้ส่งตัวแทน นางสาวพรทิพา เจริญผล ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรหลักในการบรรยายข้อมูลให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 


โดยรายวิชาดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ ภูมิภาค และโลก ในหัวข้อ “จป.Trick Talk (เทคนิคการสื่อสารและประสานงานภายในองค์กร)” ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยในผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ รวมถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น  เมื่อเร็วๆ นี้

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต