19 กุมภาพันธ์ 2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านผู้สูงอายุให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมี นายทรงศักดิ์ จำปาไชยศรี ประธานมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านนครพนม นายศักดิ์ดา จันทครู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม