29 มกราคม 2567

TQM จัดงาน Business Plan Kick Off 2024

ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงาน      “TQM Business Plan Kick Off 2024” แก่ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน 95 สาขาทั่วประเทศ                 

เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างธุรกิจหลัก 3 อย่างคือ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยี โดยในปีนี้ TQM จะเน้นการเสริมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน

เนื่องจากปัจจุบัน AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานมากขึ้น TQM จึงให้พนักงานปรับตัวให้ทำงานร่วมกันกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตขององค์กรและพัฒนาเป็น INSURETECH อย่างเต็มตัว ณ ทีคิวเอ็มสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้