23 มกราคม 2567

เลขานุการ รมว.แรงงาน“อารี”เยี่ยมชมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

พร้อมเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คนหางาน มาใช้บริการ


วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) โดยมี นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน   นายอารี กล่าวว่า ในวันนี้ผมได้มาเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ที่ให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ไทยมีงานทำ ซึ่งเป็นระบบ e - service ที่ให้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการหางานทำ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งศูนย์แห่งนี้นอกจากจะส่งเสริมการทำงานทำแล้ว ยังส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่พี่น้องประชาชนที่ต้องการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ กรมการจัดหางานยังส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ด้วย  

นายอารี กล่าวต่อว่า ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้เข้าถึงบริการของภาครัฐโดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามนโยบาย “ทักษะดี มีงานทำ ประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อน


เศรษฐกิจ”กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน จึงได้พัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีงานทำในทุกพื้นที่และทุกช่วงวัย ในรูปแบบของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจ้างงานและให้บริการส่งเสริมการมีงานทำแบบครบวงจร อาทิ การให้บริการจัดหางานในประเทศ มีตำแหน่งงานออนไลน์ทั่วประเทศ บริการสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ รับขึ้นทะเบียนและรายงานผู้ประกันตนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทดสอบความถนัดและความพร้อมทางอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน  

“กระทรวงแรงงาน จึงขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานทำ หรือต้องการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทดสอบความพร้อมด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวงแรงงานได้ในวันและเวลาราชการ ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะช่วยต่อยอดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีงานทำสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง” นายอารี กล่าว