10 มกราคม 2567

“อนุทิน”มอบนโยบาย กระทรวงแรงงาน ย้ำ บูรณาการขับเคลื่อน 4 กระทรวง

มุ่งพัฒนาคน รมว.แรงงาน“พิพัฒน์” ขานรับยกระดับแรงงานสู่กระทรวงเศรษฐกิจ  


วันที่ 10 มกราคม 2567 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และแถลงข่าวการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ พร้อมขยายผลความร่วมมือในการ Up Skill รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


นายอนุทิน กล่าวว่า ในวันนี้ผมและคณะ ได้มารับฟังภารกิจ และผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน โดยให้มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 กระทรวง และหนึ่งองค์การมหาชน คือ กระทรวงมหาดไทย ศึกษาธิการ การอุดมศึกษาฯ แรงงาน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ผมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากำลังคนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้แรงงานไทยมีคุณภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืน 

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ผมได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน วางแผนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ  โดยการ Up-skill และ Re skill ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับตลาดใหม่ ส่งเสริมความยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexible Hours) สนับสนุนการเพิ่มประชากร  และสวัสดิการการทำงานอาชีพใหม่พร้อมโอกาสให้ทำงานในช่วงวัยเรียน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มประสบการณ์ ให้มีความพร้อมในการทำงานหลังเรียนจบ ตลอดจน ร่วมหารือกับสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายธนาคารสะสมหน่วยกิต (CREDIT BANK) เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถเทียบหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาได้ เป็นโอกาสให้แรงงานได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (BCG Model) “พี่น้องแรงงานไทยต้องหลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำ มีรายได้ตามทักษะฝีมือ และได้รับความคุ้มครองตามหลักประกันสังคม มีศักยภาพของที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ”นายอนุทิน กล่าว


ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผมพร้อมด้วยผู้บริหาร กระทรวงแรงงานมีความยินดีอย่างยิ่งในวันนี้  ผมเองได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานให้แก่กระทรวงแรงงานใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านทักษะดี ด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานชั้นสูง Up skill for More Earn  รองรับค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 2) ด้านมีงานทำ บริการแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเพิ่มการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา และ 3) ด้านหลักประกันสังคมเด่น ให้บริการพี่น้องแรงงาน สะดวก รวดเร็วผ่านระบบ E-Service และพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ “กระทรวงแรงงานจะบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ในการผลิตกำลังคนให้เชื่อมโยงสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในทุกช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยให้มีทักษะสูง เพื่อการมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดหาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมการเติบโตของเศรษฐกิจ และคุ้มครองดูแลแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการกำลังแรงงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าว