21 ธันวาคม 2566

"นวฤกษ์” ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา


“ทุนนวฤกษ์” เป็นทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อนักเรียนที่เป็นคนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์(ม.น.ข.) 


ในปีการศึกษา 2566 นี้ มูลนิธิฯได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” และโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนคือ บริษัท กรีนสปอต จำกัด  บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด และคุณสุรินทร์  วิรเทพ กับ ม.น.ข  พัฒนาอาชีพ ระดับ ปวส. โดยมีอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนปทุมคงคา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โดยได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 19 ทุน ระดับปวช.จำนวน 5 ทุน และระดับ ปวส.จำนวน 7 ทุน รวมทั้งสิ้น 31 ทุน 

ในโอกาสนี้ประธานมูลนิธิฯได้กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มารับทุนในครั้งนี้ ให้ตั้งใจเรียนและเป็นคนดี ของสังคม “เพราะทุกคนคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่า เป็นอนาคตและความมั่นคงของประเทศชาติ” 

สารตั้งต้น “ทุนนวฤกษ์“
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2508 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรละครการกุศล เรื่อง “ราโชมอน” ละครประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้ประพันธ์บทละครเป็นภาษาไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน “51,111” บาท เป็นทุนประเดิมให้แก่มูลนิธิฯ โดยพระราชทานนามทุนนี้ว่า ทุน “นวฤกษ์” โดยให้นำเฉพาะดอกผลไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน และมีกระแสพระราชดำรัสว่า

“เพื่อเป็นนิมิตอันดี ใคร่จะให้ผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้บริจาคเงินเป็นตัวเลขที่รวมกันแล้วได้ “9” หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินอย่างน้อยตั้งแต่ “70,002” บาท ขึ้นไป และทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งเป็นทุนสาขาตามแต่ผู้บริจาคประสงค์คือ “ทุนนวฤกษ์ สาขา …”


ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามที่มีผู้นำมาทูลเกล้าฯถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ และยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2514 และ 2515 

นอกจากนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล และมีผู้บริจาคผ่านมูลนิธิฯ เพื่อสมทบทุนพระราชทาน “นวฤกษ์” อีกเป็นระยะๆ 

มูลนิธิฯ ได้นำดอกผลจากทุนพระราชทาน"นวฤกษ์" มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งทุนออกเป็น 3 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา