21 ธันวาคม 2566

พม. ผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน หนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตรับมือสังคมสูงอายุ

พร้อมขยายโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกตำบลทั่วประเทศ


วันนี้ (21 ธ.ค. 66) เวลา 11.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โอกาสนี้ นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และมอบหมายให้นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นายณัฐพงค์ กันมะวงค์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม กรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 และกรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สสส. นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมลงนาม อีกทั้ง


พระครูปิยวรรณพิพัฒน์, ดร. เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงราย ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
          

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า กระทรวง พม. โดย ผส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2559 และขยายผลไปทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน 2,456 แห่ง มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 175,000 คน โดยมีเป้าหมายให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ วันนี้ จึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ร่วมกันระหว่าง 5 หน่วยงาน โดยจะสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีนวัตกรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกับสังคมได้นานที่สุด ส่งผลให้ติดบ้านหรือติดเตียงได้ช้าที่สุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเจตนารมณ์ของกระทรวง พม. โดย ผส. และภาคีเครือข่าย 

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวง พม. โดย ผส. ร่วมกับ 5 หน่วยงานดังกล่าว กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และผลักดันหรือขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการขยายผลการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกตำบล การพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนรู้สูงอายุ สนับสนุนองค์ความรู้ งานวิชาการด้านผู้สูงอายุ และวิทยากรให้ความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ และการสำรวจข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม ผลักดัน ขยายผล และพัฒนาการดำเนินงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #ผู้สูงอายุ #โรงเรียนผู้สูงอายุ