15 พฤศจิกายน 2566

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายดอกแก้วกัลยา จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ตึกนวมหาราช


อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายดอกแก้วกัลยา สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ตึกนวมหาราช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดอกแก้วกัลยาให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการ  และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้คนพิการ เพื่อให้มีรายได้ มีอาชีพเลี้ยงตนเอง 


โดยมี รตท.ดร.มนัส โนนุช  พ.ต.อ.ดร.อัครพล บุณโยบัษฏัมภ์  วินา นิติตะวัน มนวิภา ประชัญคดี และหน่วยงานราชการ เอกชนมาร่วมประชุมมากมาย