24 พฤศจิกายน 2566

สหฟาร์ม รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 19,993 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว


ด้วยปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดความถี่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง พร้อมกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (SAHA FARMS) ผู้ผลิตและส่งออกไก่สด ไก่แช่แข็งรายใหญ่ของไทย และบริษัทในเครือสหฟาร์ม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการปลูกป่าใน 26 พื้นที่ บริเวณรอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์, ไก่เนื้อ และโรงงาน ทั้งสิ้นจำนวน 19,993 ต้น โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงสหฟาร์ม อาทิ ดร.จารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายการตลาดต่างประเทศ บัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ และนายธนบูรณ์ ประเสริฐสังข์ ประธานสายปศุสัตว์ พร้อมพนักงานชาวสหฟาร์มร่วมแรงร่วมใจในการปลูกกล้าพันธ์ต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล คุณงามความดี และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานของบริษัทกับชุมชนในบริเวณโดยรอบ
ทั้งนี้ โครงการปลูกป่า สร้างคุณค่าให้แผ่นดิน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงประเทศชาติทั้งในแง่ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน เพิ่มออกซิเจน ตลอดจนสามารถลดภาวะโลกร้อน และลดความรุนแรงของภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสหฟาร์มได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานี้