11 กันยายน 2566

บีไอจี ผนึก GKBI ลงนามความร่วมมือ Carbon Accounting Platform

ผลักดันการใช้ Climate Tech เพื่อการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 


บีไอจี และ GKBI ร่วมลงนามความร่วมมือในการมอนิเตอร์การใช้และการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าชีวมวล การผลิตเอทานอลและระบบสาธารณูปโภคในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ด้วย Carbon Accounting Platform ที่พัฒนาโดยบีไอจี ยกระดับการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ตอบรับเป้าหมายของประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี และ คุณดำรงค์ ภูติภัทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัส         เทรียล จำกัด โดยความร่วมมือระหว่าง บีไอจี และ GKBI จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี และ คุณดำรงค์ ภูติภัทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัส  เทรียล จำกัด โดยความร่วมมือระหว่าง บีไอจี และ GKBI จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต 

คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี กล่าวว่า “บีไอจี ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้าน Climate Technology และเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเป็นบริษัทในเครือแอร์โปรดักส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนระดับโลก บีไอจีจึงตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน จึงมีการพัฒนา Carbon Account Platform เพื่อมอนิเตอร์การใช้และปลดปล่อยคาร์บอนฯ ในกระบวนการผลิตเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น สามารถนำไปวางแผนการลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ จากกระบวนการผลิตได้อนาคต ซึ่งบีไอจีเองมีความชำนาญในเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยี Climate Tech เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย”

คุณดำรงค์ ภูติภัทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด กล่าวเพิ่มเติม “ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล โดยมีอ้อยเป็นวัตถุดิบ ซึ่งกระบวนการผลิต มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ดังนั้นการนำนวัตกรรมรวมถึง Platform ที่เกี่ยวกับการ Monitoring และวางแผนการผลิตเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบ Carbon Accounting Platform ที่บีไอจีพัฒนาขึ้นมาใช้ในโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งจะเป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย สอดรับแนวนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ จะช่วยบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และมั่นใจว่าจะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ GKBI ที่ให้ความสำคัญในการเป็น Leading Green Company”