19 กันยายน 2566

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ปั้น Gen Z รุ่นใหม่เพิ่มอีก 23,800 คน


กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2566 - กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความสำเร็จโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 ปั้น Gen Z รุ่นใหม่ได้เกินเป้าหมาย รวม 23,800 ราย พร้อมจัดพิธีสรุปผลและมอบรางวัล Gen Z Ambassadors สุดยอด Gen Z ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดและได้รับคัดเลือกจำนวน 4 ราย ร่วมด้วยการมอบรางวัล Top 10, Top 100, รางวัลคนเก่งอาชีวะ และรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น บุคลากรดีเด่น เพื่อยกย่องและสะท้อนภาพความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการนำพาโครงการสู่ความสำเร็จ พร้อมเปิดตัว GEMs Z : GEN Z รุ่น 1 เมล็ดพันธุ์จาก Gen Z ที่มีธุรกิจของตนเองและเข้ารับการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการส่งออกได้ต่อไป  นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “โครงการ From Gen Z to be CEO ในปี 2566 นี้ กรมได้ขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากกว่าเดิม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งหมด 110 แห่งทั่วประเทศ อบรมจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง ภายใต้ 6 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมีเนื้อหาหลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และสามารถตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ รวมถึงโอกาสในการฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตร และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ สคต. อีกทั้งในปี 2566 สถาบันการศึกษาได้นำหลักสูตรของโครงการไปบรรจุในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศหรือกำหนดเป็นกิจกรรมพิเศษของสถาบัน ขอขอบคุณทุกๆ สถาบันที่ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้โครงการในปีนี้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการคลื่นลูกใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยในอนาคตได้ต่อไปค่ะ” 

การจัดงานครั้งนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ Gen Z ที่ทำคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top 100) และ 10 อันดับแรก (Top 10) และมอบรางวัล Gen Z Ambassadors สำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดและได้รับคัดเลือก จำนวน 4 ราย จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 23,800 ราย โดย Gen Z Ambassadors ประจำปี 2566 ได้แก่  

1. นายวชิรวิทย์ เลิศอภิสิทธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2. นายวริศร์ สุริยันยงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. นายวฤธ ไตรเกษมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. นายณัฐพล แก้วชุม คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปี 4  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โดย Gen Z Ambassadors ทั้ง 4 คน จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การเป็นประกอบการให้แก่ Gen Z รุ่นต่อๆ ไป 

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลอื่นๆ ได้แก่ 

- รางวัลคนเก่งอาชีวะ ที่มอบให้กับผู้ผ่านการอบรมสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ นางสาวอัจฉรา พิศวงค์ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี 2 สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

- รางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นและรางวัลบุคลากรดีเด่น ที่มอบให้กับสถาบันการศึกษาและอาจารย์ในสังกัดที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้กับโครงการ From Gen Z to be CEO อย่างดียิ่ง โดยมีสถาบันที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 สถาบัน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

5. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

7. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- รางวัล Consecutive Partnership มอบให้แก่พันธมิตรที่ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย), บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (Bitkub) ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
และ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) (P&G) 

ผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https:// nea.ditp.go.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA : @e-academy หรือที่สายด่วน 1169 กด 1 และกด 1