15 กันยายน 2566

นิคมฯยะลา&อำเภอ “ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ”กรณีเจอวัตถุต้องสงสัย (ระเบิด)”

เมื่อ วันศุกร์ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกป้องกันและเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินประจำปี 2566 กรณีเจอวัตถุต้องสงสัย (ระเบิด) มีนายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 100 คน ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกือลอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นิคมฯ ภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่
สืบเนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่าสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตลอดจนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านสิ่งก่อสร้าง และสาธารณประโยชน์ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP)  ซึ่งจะเป็นการป้องกันจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นนานับประการ นั้น นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติในเหตุการณ์ฉุกเฉิน จึงได้กำหนดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ             

 (1) เพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมเมื่อเกิดสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ

 (2) เพื่อวางแผนการบูรณาการเครื่องมือ กำลังพลและทรัพยากรอื่นๆ

 (3) เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละประเภทที่ถูกต้อง

 (4) เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่

 (5) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

 ในวันนี้การซ้อมแผนดังกล่าว มีกิจกรรม ดังนี้

 1. การบรรยายให้ความรู้กรณีเจอวัตถุต้องสงสัย การประสานงาน การเตรียมความพร้อม

ตลอดจนการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 2. การฝึกภาคปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม

ภารกิจและหน้าที่ ตามกลไกลของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์