12 กันยายน 2566

พม.เสริมทัพ อพม. พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น ณ ศาลาประชาคม อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายมนตรี เสฏฐปัญโญ นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) โดย มีนายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา ร่วมเป็นเกียรติ  โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน  ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไปในพื้นที่นิคมฯ 
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)       

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำงานด้านการจัดบริการ และการพัฒนาสังคมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์       
การจัดโครงการฯในวันนี้ ได้รับเกียรติจากนายอักรอม เลิศอริยะพงษ์กุล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภารกิจและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เทคนิคทักษะและเครื่องมือการปฏิบัติงาน อพม. รวมถึงระบบการช่วยเหลือ ESS Help Me แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้เป็นกำลังสำคัญในการค้นหา ชี้เป้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา ประสาน ติดตาม การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายทั้ง เด็ก เยาวชน คนพิการผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน รวมไปถึง ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม ต่อไป

#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา

#พมช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชั่วโมง