07 สิงหาคม 2566

การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุด้วยมุมมองความเท่าเทียมทางเพศ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง“การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุด้วยมุมมองความเท่าเทียมทางเพศการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นและนวัตกรรม”วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุด้วยมุมมองความเท่าเทียมทางเพศการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นและนวัตกรรม” เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนายุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระหว่างรุ่นและนวัตกรรมการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุด้วยมุมมองความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงจัดการกับความท้าทายของผู้สูงอายุที่พบในสังคมสูงวัย และสร้างเครือข่ายในเชิงวิชาการด้านผู้สูงอายุในกลุ่มประชาคมอาเซียนบวกสาม โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม และเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom meetings ณ ห้องประชุม  ชั้น 8 สป.พม

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #พม24ชม #กรมกิจการผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุที่รัก