17 กรกฎาคม 2566

กรมการท่องเที่ยวจับมือกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผนึกกำลังพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม


กรมการท่องเที่ยวและกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาใช้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาใช้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากของประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำเสนอตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การยกระดับด้าน Spa & Wellness ในจังหวัดลำปางและน่าน ด้วยผลิตภัณฑ์เกลือสปา น้ำมันนวด มะแขว่น การยกระดับด้าน Food & Fashion เช่น การย้อมสีผ้าธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์ปลาส้มและผ้าขิดไหม จังหวัดหนองบัวลำภู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวจากมังคุด จังหวัดจันทบุรี ผลิตภัณฑ์สปานวัตกรรม จากพริกไทย จังหวัดสตูล และหัตถกรรมแฟชั่นไฮเอนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นโดยหลังจากนี้ กรมการท่องเที่ยวจะร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการผลักดันและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบริการหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท่องเที่ยวไปสู่ระดับสากล