10 มิถุนายน 2566

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นสักขีพยาน “ประกาศปฏิญญาเกาะเต่า”

พร้อมชื่นชม 21 ชาวเกาะ 23 พันธมิตร ปักหมุดปกป้องท้องทะเลไทยไปสู่ความยั่งยืน


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย เป็นสักขีพยานประกาศปฏิญญาเกาะเต่า เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ร่วมกับประชาคมชาวเกาะ 21 เกาะ และองค์กรภาคีเครือข่ายกว่า 23 องค์กร ในงานการประชุมชาวเกาะ และงานประกาศปฏิญญาชาวเกาะว่าด้วยการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืน เนื่องในวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ณ หาดทรายรี ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ผมขอชื่นชมและขอบคุณความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกฝ่ายที่ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะในรูปแบบบูรณาการจากท้องถิ่นสู่สากล ประสานความร่วมมือและดำเนินงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนเกาะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่า “ปฏิญญาเกาะเต่า” จะเป็นต้นแบบของการพัฒนารูปแบบใหม่ ที่สามารถ

จุดประกายให้ทั้งชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการเกาะที่ดี ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้เข้าใจอัตลักษณ์และความหลากหลายของวิถีชีวิตแต่ละเกาะ ที่อาจมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืน อันเป็นนโยบายหลักของประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกการตั้งหมุดหมายและประกาศความมุ่งมั่นของประชาคมชาวเกาะและองค์กรภาคีเครือข่ายผ่านปฏิญญาเกาะเต่าในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งกรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ มีความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ด้วยการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG : เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มีวิสัยทัศน์ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป