01 มิถุนายน 2566

พม. โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ

จัดงาน 70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุ


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดงาน 70 ปี
บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  บ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป.  พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐภายใต้แนวคิด “แก่แล้ว ต้องไม่ลำบาก” เป็นการตอบแทนบุญคุณผู้สูงอายุที่ทำงานและทำคุณประโยชน์มากมายแก่ประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค เริ่มเปิดดำเนินการในสมัยของนายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นอธิบดี            กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค            ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงาน 
  ด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบภายใต้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา บ้านบางแค ได้พัฒนาจากบทบาทเชิงรับซึ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในเชิงรุก เพื่อกระจายบริการให้ทั่วถึงและตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ   ที่อยู่ร่วมกับครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น การให้บริการเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  การอยู่ร่วมกันของบุคคลต่างวัย ผ่านกิจกรรมในหลายรูปแบบ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ก่อให้เกิดพลังในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน          
นอกจากนี้ บ้านบางแค ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุในทุกมิติ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้บริการด้านวิชาการแก่ องค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ  หรือต้องการศึกษางานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์เรียนรู้ด้านผู้สูงอายุสำหรับให้บริการข้อมูล พร้อมให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการดำเนินงานของบ้านบางแค ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเครือข่ายประชาชนที่มีจิตศรัทธา ก็ได้มาร่วมสนับสนุน  บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุ

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ยังกล่าวต่อไปว่าการจัดงาน 70 ปี บ้านบางแค 70 ปี  แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุในวันนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับชมการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุบางแค              การรับชมการขับบทกลอนระลึกถึง “บ้านบางแค” โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 การรับฟังเสวนา หัวข้อ “การให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้สูงอายุยากไร้” โดยนางธิดา ศรีไพพรรณ์ ประธานมูลนิธิบ้านบางแค นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายกัณฐัศว์ พงษ์ไพบูลย์เวชย์  (กัน จอมพลัง) นายกัลป์ชัย อารีสินพิทักษ์ นักเพาะกายอาวุโสและนักธุรกิจ นางสาวอนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2558 นางแบบ นักแสดง นางสาวอัญธิญาน์ เนติระพีศักดิ์ การรับชมวีดีทัศน์ 70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุ การมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีอุปการคุณให้บ้านบางแค 16 ราย เป่าเค้กวันครบรอบ 70 ปี บ้านบางแค และบูธกิจกรรมเครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นต้น 
นางธิดา ศรีไพพรรณ์ ประธานมูลนิธิบ้านบางแค ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทำหน้าที่ในการสนับสนุน ให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งในโอกาสครบรอบ 70 ปี บ้านบางแค 70 ปี แห่งการให้ เพื่อผู้สูงอายุ มูลนิธิฯ 


จึงขอเชิญชวนให้องค์กร เครือข่าย ประชาชน ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านบางแค
ที่มูลนิธิบ้านบางแค ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 155-8-32371-6 ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2455 1592 , 0 2455 1594