08 มิถุนายน 2566

“นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา รับการตรวจราชการรอบ2 พร้อมนำเสนอการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ”


  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมใจ บุญอาจ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ร่วมกับทีม One Home จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมด้วย นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ตามแผนตรวจราชการกระทรวงพม.รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

      ทั้งนี้ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเอง (BCG) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ตลอดจนประเด็น ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนงาน นอกจากนี้นิคมฯ ยังได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาคุณภาพของงานในรูปแบบการจัดทำข้อมูลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทำระบบ Google Form ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการคีย์ข้อมูลสมาชิกนิคมในระบบ Google Form ดังนี้

 1. เพื่อสามารถสรุปข้อมูลสมาชิกนิคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สามารถแยกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและไม่ถูกต้องออกมาได้ และสามารถประมวลผลออกมาผ่านทาง Google Sheet  

 2. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินนิคมสร้างตนเองและปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน 

 3. เพื่อเสนอแนวบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหา การบริหารข้อมูลที่ดินของนิคมสร้างตนเอง 

 4. การบริหารจัดการข้อมูลที่ดินนิคมสร้างตนเองให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  มีแนวทางในการเสนอแนะวิธีการที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินนิคมสร้างตนเอง ให้ถูกต้อง ชัดเจน ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหา อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีในการบริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยากซับซ้อน     

 5. การศึกษาวิเคราะห์เฉพาะปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ดินนิคมตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค.1) และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) นำไปสู่การเสนอแนวทางที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานในการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินดังกล่าวให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดินนิคมกับที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

 6. การบริหารจัดการข้อมูลที่ดินนิคมสร้างตนเองให้มีความเป็นระบบ สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลระบบผ่านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมการจัดการข้อมูล การนำระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน 


     ทั้งนี้ นายโชคชัยฯ ผู้ตรวจราชการฯ ได้กล่าวให้กำลังใจกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

 1. การปฏิบัติงานขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความถูกต้องเป็นสำคัญ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย ของนิคมฯ

 2. ขอให้มีความรัก ความสามัคคี ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งต่อความรู้ ทักษะด้านต่างๆ แบบพี่สอนน้อง

 3. การสื่อสารระหว่างกันในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดนโยบายต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 4. การเบิกจ่ายและการดำเนินการด้านงบประมาณ ขอให้ดำเนินการด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด
  ในโอกาสนี้นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการฯ พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมพระตำหนักสุขทาลัย ซึ่งพระตำหนักสุขทาลัย แห่งนี้ ท่านทวีป ทวีพาณิชย์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา คนแรก ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (สมเด็จย่า) โดยสมเด็จย่าได้เสด็จมาทรงงานและประทับแรม ณ พระตำหนักแห่งนี้ จำนวน 6 ครั้ง รวมระยะเวลา 76 วัน

  นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ ได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ สมาชิกนิคมฯ จะต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  ตลอดจนได้ถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานในอนาคตต่อไป

#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา #พมช่วย24ชั่วโมง
#ช่วย24ชั่วโมง #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ