12 พฤษภาคม 2566

“รฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์” หัวหน้าพรรคเสมอภาค ขอคะแนนบริสุทธิ์ แก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน

หัวหน้าพรรคเสมอภาค ที่ชาวพะเยาเคยสนับสนุนให้เป็น ส.ส.พะเยาหลายสมัยโดยมิได้ซื้อเสียงเลย และเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานฯมาแล้ว ได้ต่อสู้แก้ไขปัญหาเพื่อเด็กสตรีและผู้ใช้แรงงานสำเร็จหลายโครงการ  วันนี้อาสาเข้าสภาฯเพื่อการต่อสู้ยุติความยากจน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยู่สบายถ้วนหน้า สู่คนทั่วประเทศ

***ทุกคะแนนเสียง ที่กาบัตรสีเขียวเบอร์ 17 จะไม่สูญเปล่า***

1 คะแนนเสียงของทุกท่านและคนไทยทั่วประเทศ จะสนับสนุนให้ดิฉันและผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคเสมอภาค เบอร์ 17   เข้าสู่สภาฯ ไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   ทั้งเรื่องปากท้องและคุณภาพชีวิต ด้วยนโยบายแนวทางใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้อง ให้พรรคเสมอภาคทำภารกิจนี้ให้สำเร็จในรุ่นเรานะคะ

ขออาสาทำโครงการที่ไม่เคยมีในหลายร้อยปี ให้แก่คนไทยทั้งประเทศ 

1. ตั้งกระทรวงการแพทย์แผนไทย-สมุนไพรไทย จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยทุกจังหวัด เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ  ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อผลิตยารักษาทุกโรคและแปรรูปจำหน่ายทั่วโลก สร้างเม็ดเงินมหาศาลจนประเทศสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  กา บัตรสีเขียวเบอร์ 17

2. ออกกฎหมายให้อำนาจให้เกษตรกรร่วมกำหนดราคาขายผลผลิตโดยให้มีกำไรขั้นต่ำ 30% เพื่อลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาถูกกดราคา เพิ่มรายได้และปลดหนี้สินได้จริง  ขอคนละหนึ่งเสียง กา บัตรสีเขียว เบอร์ 17 สร้างความสุขให้เกษตรกรทั่วประเทศ

3. สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค  ป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน โปรดกา บัตรสีเขียวเบอร์ 17 

4. ออกกฎหมายตั้ง "สภาหมู่บ้าน" สร้างประชาธิปไตยฐานราก ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอำนาจจัดการตนเอง มีบทบาทร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ไฟป่า มลพิษ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความยากจน ความรุนแรงในครอบครัว และยาเสพติดฯลฯ สร้าง"บ้าน 3 วัย" เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุยากจนและเด็กกำพร้า   จึงขอเสียงจากประชาชนทุกหมู่บ้านทุกชุมชน กา บัตรสีเขียวเบอร์ 17

5. คุ้มครองทุกอาชีพให้มั่นคง คือ ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลาง-ขนาดย่อม-ขนาดย่อย ให้มีเครดิตเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำอย่างเสมอภาค ลดปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการออกกฎหมายตั้ง สภาSMEs, สภาผู้ค้ารายย่อย (แผงลอย-หาบเร่-รถเข็น), ตั้งสภาผู้ขับรถรับจ้างและงานแพลตฟอร์ม (สามล้อ-มอเตอร์ไซค์-ไรเดอร์-สองแถว-แท็กซี่), ตั้งสภาผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย และตั้งสภาผู้ประกอบอาชีพช่างฝีมือ ศิลปิน ดารานักร้อง นักดนตรี นักแสดง โปรดกา บัตรสีเขียวเบอร์ 17

6. โปรดกา บัตรสีเขียวเบอร์ 17 เพื่อให้ประชาชนทุกวัยทุกเพศ  ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และทุกกลุ่มชาติพันธุ์ มีสัญชาติไทย มีที่ดินทำกิน อยู่ดีมีสุขอย่างเสมอภาคด้วยการออกกฎหมายสวัสดิการประชาชน เพิ่มเงินดำรงชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก 0-6 ปี เดือนละ 3,000 บาท แก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก และใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด แยกผู้เสพออกจากผู้ค้า บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยยาสมุนไพรไทยฟรี โปรดกาบัตรสีเขียวเบอร์ 17

***ผลงานเด่น รฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ(ปาร์ตี้ลิส) พรรคเสมอภาค เบอร์ 17***

1. ริเริ่มผลักดันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยพะเยา บนพื้นที่ 5,700 ไร่ โดยในปี 2553 ผ่านกฎหมายประกาศตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาเสร็จสมบูรณ์อย่างสง่างาม ด้วยการสนับสนุนจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรในสมัยนั้น กลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาของเยาวชนทั่วประเทศ

2. ผลักดัน เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-พะเยา-เชียงราย เชื่อมต่อประเทศเมียนมา เพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว มีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต่อมามีการตัดเส้นทางไม่ให้ผ่านจังหวัดพะเยา จึงได้เรียนนายชัชชาติ สุทธิพันธุ์ รมต.คมนาคม ให้เพิ่มเส้นทางผ่านจังหวัดพะเยาเหมือนเดิม และอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบันนี้

3. ริเริ่มผลักดันถนนสี่เลนให้เป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจ สายที่ 2 เริ่มต้นจากสี่แยกแม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา ผ่าน อ.ดอกคำใต้ อ.จุน อ.เชียงคำ อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา ต่อเนื่องถึง อ.เทิงและอ.เชียงของ จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2538 จนกระทั่งก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้

4. ผลักดันให้ด่านบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา-เมืองคอบ แขวงไชยบุรี สปป.ลาว จนเกิดเป็นด่านถาวรตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยผลักดันงบประมาณมาสร้างอาคารตลาดการค้าชายแดนที่บ้านฮวก อ.ภูซาง  

5. ริเริ่มผลักดันให้รัฐบาลส่งเสริมการปลูกยางพาราภาคเหนือเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เกิดเป็นนโยบายส่งเสริมการปลูกยางพาราภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มต้น 1 ล้านไร่เป็นผลสำเร็จ ทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง

6. แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือ"ตกเขียวเด็กยากจน"สำเร็จอย่างกล้าหาญ ผลักดันโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกตำบล, กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต, รวมทั้งผลักดันงบประมาณเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

7. ริเริ่มก่อตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 780 ล้านบาท เมื่อปี 2548 และเพิ่มเป็น 7,800 ล้านบาทเมื่อปี 2554 และจะผลักดัน ให้เพิ่มเป็นหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้สตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เป็นผู้นำและเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าแนวหน้าของประเทศ

8. ผลักดันแก้ไข กฎหมายให้ผู้หญิงไทยที่แต่งงานแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามี  เพื่อยกคุณค่าผู้หญิง สามารถสืบสกุลได้เสมอภาคเท่าเทียมกับผู้ชาย

9. ขยายประกันสังคมแก่ลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง 1-9 คน จำนวนกว่า 8 ล้านคน ส่งเสริมโรงเรียนในโรงงาน,ศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ,โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด และผลักดันพ.ร.บ.สถาบันความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสร็จสมบูรณ์ในปี 2554 มีความกล้าปราบปรามการทุจริตค่าหัวคิวแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยปลดปลัดกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม และพวก จำนวน 8 คน ออกจากราชการฐานกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

10. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ วัฒนธรรมไทลื้อใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ลำพูนและจ.เชียงใหม่ จนเกิดงาน"สืบสานตำนานไทลื้อ" เป็นงานประจำปีของทุกจังหวัด โดยใช้วัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ