27 พฤษภาคม 2566

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปมถัมภ์จัดโครงการฝึกอบรม"การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา"

สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ เนื่องในการจัดงานฉลอง 100 ปี 

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปมถัมภ์จัดโครงการฝึกอบรม"การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา"  สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ เนื่องในการจัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกนวมหาราชสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการ และคุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกองทุนดอกแก้วกัลยา เป็นประธานจัดงานฯ

โดยมีคณะวิทยาการจากมูลนิธิศิลปาชีพฯ มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา ให้กับคนพิการ/
ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ