09 พฤษภาคม 2566

“ครอบครัวคนพิการดีใจ หลัง พม.มอบวัสดุซ่อมบ้านชายแดนใต้ พร้อมเตรียมประสานส่งต่อลูกเข้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 จ.ยะลา”

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายสมใจ  บุญอาจ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายยงยุทธ นิชลานนท์ อำเภอกรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง  และนางสาวพัชรี ไทรทอง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ส่วนราชการในพื้นที่ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลห้วยกระทิง  เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ราษฎรครอบครัวยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายตัวชี้วัด ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี 2565 

    นายสมใจ บุญอาจ กล่าวว่านิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 156 หลัง ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 50 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง  โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก  ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้

      นายยงยุทธฯ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของอำเภอกรงปินัง ในปีนี้ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 23 หลัง  ซึ่งในวันนี้ได้ส่งวัสดุ จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย


     หลังที่ 1 นาง เอ นามสมมุติ อายุ 35 ปี  สถานะภาพ สมรส ไม่มีอาชีพ รายได้มาจากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท และเบี้ยคนพิการของสามีที่พิการด้านการมองเห็น เนื่องจากป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ เดือนละ 800 บาท มีบุตร 3 คน รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีวิต ไม่สามารถซ่อมแซมบ้านได้ สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว มีความต้องการต่อเติมห้องนอน

     หลังที่ 2 นาง บี นามสมมุติ อายุ 24 ปี สถานภาพ สมรส มีสมาชิกอาศัยอยู่ จำนวน 3 คน  มีบุตร 1 คน อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ 100/วัน และบัตรประชารัฐ  สภาพบ้านไม้ยกสูง ผนังสังกะสี หลังคาสังกากะสี สภาพชำรุดไม่มั่นคงถาวร ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีความต้องการซ่อมแซมพื้นไม้บ้าน

      นางสาวพัชรี ไทรทอง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ศคพ.ยะลา ได้นำถุงยังชีพมามอบเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ในส่วนของการศึกษาของเด็กทางผู้ปกครองอยากให้เด็กได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ทางครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ในการส่งต่อ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯจะได้ประเมินความพร้อมของเด็กและจะประสานรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ต่อไป

       นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย

#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา

#พมช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชั่วโมง