05 เมษายน 2566

ช่อง 3 จับมือ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพสู่มืออาชีพ


คณะผู้บริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดย ดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร และ นายอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของสถาบัน เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล อีกทั้งร่วมกันสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การรับเข้าฝึกงานตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ Work Based Learning การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา