26 มีนาคม 2566

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการสมัชชาสตรีและวันสตรีสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 


เมื่อวันที่ (22 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่พิชชาพรเฮ้าส์ รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสมัชชาสตรีและวันสตรีสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ทบทวนปัญหาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรี และนำเสนอนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย กลุ่มองค์กรสตรี องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำสตรี สตรีพิการ สตรีชาติพันธุ์และประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับชมการแสดง วิถีชนเผ่ากะเหรี่ยงแดง จากกลุ่มสตรีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง บ้านทบศอก ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมมอบดอกไม้ให้แก่ นางปัฐจันทร์ สืบสายอ่อน สตรีชาติพันธุ์ดีเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรจำนวน ๒๘๔,๕๔๙ คน เป็นประชากรหญิง ๑๔๐,๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๘ ซึ่งข้อมูลจากเครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พบว่า สตรีชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวน ๑๐ ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยใหญ่ กะแย กะยัง กะยอ ปะโอ ลีซู ลาหู่ ละว้า กะเหรี่ยง และม้ง โดยสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน ปัญหาทางด้านครอบครัว อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิดทางเพศการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การหย่าร้าง และแม่เลี้ยงเดี่ยว ปัญหาด้านการศึกษา อาทิ ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับต้องออกมาช่วยครอบครัวทำงาน ไม่สามารถอ่านและเขียนได้ และปัญหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พื้นที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณโทรศัพท์