18 มีนาคม 2566

“นิคมฯยะลาจับมืออำเภอส่งมอบวัสดุซ่อมบ้านชายแดนใต้”


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ 2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายสมใจ  บุญอาจ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ส่วนราชการในพื้นที่ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานกิจการพิเศษ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลลำใหม่ เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่นิคมฯ ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ราษฎรครอบครัวยากจนที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายตัวชี้วัด ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี 2565 

นายสมใจ บุญอาจ กล่าวว่านิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง    มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 156 หลัง ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 50 หลัง อำเภอกรงปินัง จำนวน 23 หลัง และอำเภอเมือง จำนวน 83 หลัง  โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมหลัก ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมย่อย สนับสนุนแก้ไขปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้


นายสมใจ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของอำเภอเมืองยะลา ในปีนี้ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 83 หลัง  ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุไปแล้วจำนวน 15 หลัง ซึ่งในวันนี้ได้ส่งวัสดุ จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย

หลังที่ 1 นาง เอ นามสมมุติ อายุ 44 ปี  อาชีพรับจ้างรายได้วันละ 350 บาท มีสมาชิกอยู่อาศัยจำนวน      7 คน (เป็นผู้หญิงทั้งหมด) สภาพบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครึ่งปูนครึ่งไม้มีสภาพทรุดโทรม หลังคารั่ว เวลาฝนตกมี     น้ำเข้าบ้าน มีความต้องการซ่อมหลังคาบ้าน 

หลังที่ 2 นางสาวบี นามสมมุติ อายุ 66 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้มาจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือน 600 บาท  สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม มีความต้องการซ่อมแซมห้องครัว

หลังที่ 3 นาย คิง นามสมุติ อายุ 40 ปี อาศัยบุตร อาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้วันละ 300 บาท สภาพบ้าน  ครึ่งปูนครึ่งไม้ยกสูงชั้นเดียว ผนังบ้านมีสภาพทรุดโทรมผุพังไม่มีความปลอดภัย มีความต้องการซ่อมแซมผนังบ้านนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา พร้อมจะส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ให้สมาชิกนิคมฯ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีที่อยู่อาศัยและอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายสมใจ กล่าวในตอนท้าย

#นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา

#พมช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชั่วโมง

#กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ