05 มีนาคม 2566

ฉลอง 90 ปี พุทธสมาคมฯ มอบรางวัล ‘โพธิ์ทองคนต้นแบบ’ เชิดชูผู้อุทิศตนเพื่อพุทธศาส

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 52 ภายใต้งานครบรอบ “90 ปี แห่งความยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข เจริญด้วยธรรมะ ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ”โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ” และมอบรางวัล “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้อุทิศตนแด่พระพุทธศาสนาตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม

คนต้นแบบ : พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานมอบโล่"โพธิ์ทอง...คนต้นแบบ"ให้ อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในโอกาสงานฉลองครบรอบ 90 ปี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ